Studiemateriaal

Ik ben….

Jezus zegt in het Hogepriesterlijk gebed: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’ (Johannes 17:3). Het is zo belangrijk dat kinderen en jongeren God kénnen. Jezus is de wegwijzer naar God de Vader: ‘Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en vanaf nu kent u Hem en hebt u Hem gezien. (..) Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14: 7 en 9). Jezus vertelt en laat zien wie God de Vader is in Johannes 17:6: ‘Ik heb Uw Naam geopenbaard’.

In Exodus lezen we voor het eerst over Gods Naam. Toen Mozes door God werd geroepen bij de berg Horeb, vroeg Mozes naar Zijn Naam voor als het volk daarom zou vragen. God antwoordde: ‘Zeg hun: Ik ben die Ik ben’ (Ex. 3:14). In deze woorden zit iets als ‘Er is niemand zoals Ik, Ik ben altijd aanwezig, Ik bepaal, Ik weet wat Ik doe’. In Openbaring maakt God zich aan Johannes bekend met de woorden: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). God is een heilig en genadevol God. Hij is er altijd. Hij heeft alle macht. Hij is onze Maker. Hij bepaalt wat Hij van zichzelf aan ons bekend maakt en op welke manier. Het moment van goddelijke openbaring aan Mozes was het startpunt dat God bepaalde om bevrijding te brengen van de slavernij. God wijst de weg die leidt naar vrijheid, dat geldt voor ieder mens die Hem aanneemt, Hij bepaalt hoe we moeten handelen en wandelen. Zoals Petrus verwoordt: ‘Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’’ (1 Petrus 1:15-16).

In het Bijbelboek Johannes lezen we zeven ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus. Het getal zeven staat voor volheid. Je kunt ze dus niet los van elkaar koppelen, alleen in samenhang geven ze een compleet beeld. Je kunt het vergelijken met de regenboog, die bestaat ook uit zeven bogen, uit zeven aparte kleuren. Toch is de regenboog pas compleet als alle kleuren aanwezig zijn en in de goede volgorde staan. Van binnenuit naar buiten, van paars naar rood. Een andere volgorde is niet mogelijk. Deze uitspraken van Jezus zijn kort en krachtig, die kinderen en jongeren goed kunnen begrijpen en makkelijk kunnen onthouden. Jezus gaf ze in een bepaalde volgorde, in een bepaalde setting en met een bepaalde reden; ze geven een prachtig beeld van wie Hij is en tegelijk zeggen ze iets over het proces in ons leven om Hem steeds beter te leren kennen en hoe in Hem te blijven. Aan de hand van deze zeven uitspraken kun je kinderen en jongeren iets mee geven van Wie Jezus is en ze mee op weg nemen in het kennen van God.

IK BEN het Brood des levens - leren

‘Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben’ (Joh. 6:35). Brood staat voor voeding. Je hebt dagelijks voeding nodig om gezond te blijven. Zo heb je ook dagelijks geestelijke voeding nodig om geestelijk gezond te blijven. Lichamelijk kun je door gebrek aan voedsel dood gaan; hetzelfde principe geldt ook geestelijk. De vraag is: met welk brood voed je je? Jezus’ onderwijs geeft leven; dagelijks van Hem leren en dichtbij Hem blijven, maakt en houdt je (geestelijk) gezond.

IK BEN het Licht voor de wereld - zien

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (Joh. 8:12). Licht zorgt ervoor dat je kunt zien. Jezus volgen, zorgt ervoor dat je gaat zien hoe de wereld en het leven in elkaar steken. Je leert onderscheiden wat waar is en wat niet, wat belangrijk is en wat niet en waar het op aan komt in het leven. Duisternis brengt wanhoop en ellende. Licht geeft zicht, richting, rust en hoop.

IK BEN de Deur voor de schapen - kiezen

‘Ik ben de Deur voor de schapen’ (Joh. 10:7). Een deur geeft toegang tot een bepaalde ruimte. Alleen door Jezus kun je toegang krijgen tot de kudde, kun je een kind van God worden. De keuze om door deze Deur te gaan, is de belangrijkste keuze van je leven.

IK BEN de goede Herder - volgen

‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen’ (Joh. 10:11). Een herder zorgt voor zijn schapen, hij beschermt ze, voedt ze, waakt over ze en strijdt voor ze. Hij kent zijn schapen stuk voor stuk, hij roept ze bij hun naam en zij kennen hem. Ze zijn veilig bij hem en volgen hem. Zo zorgt God voor ons. Dicht bij Hem, ben je veilig. Je moet daarom niet achter je eigen plannetjes aanlopen, maar Hem vertrouwen en Hem volgen. Hij weet wat goed voor je is en Hij beschermt je.

IK BEN de Opstanding en het Leven - hopen

‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ (Joh. 11:25). Jezus heeft de dood overwonnen en de weg vrij gemaakt voor het leven. Je bent niet langer onderworpen aan de zonde en de dood, maar je bent vrij. Je weet dat de moeilijkheden, verdrietige dingen en ellende van deze wereld ooit weg zullen zijn. Dat je leven voortgaat over de grens van de dood heen en dat geeft houvast. Als je Jezus aanneemt, leef je niet meer voor de wereld, maar voor God en zul je het eeuwige leven ontvangen.

IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven - kennen

‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.’ (Joh.14:6-7). Er is maar één weg, één waarheid en één manier om echt te leven, en dat is Jezus. In de wereld wordt er steeds aan je getrokken om af te wijken naar links of naar rechts, maar het is belangrijk om vast te houden aan wat Jezus zegt en Hem te kennen en Hem centraal te houden. Zoals staat in Psalm 16:11: ‘U maakt mij het pad ten leven bekend’. Alleen door Hem te kennen kun je op dat pad blijven.

IK BEN de Wijnstok - leven in Jezus

‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15:5). Een wijnrank geeft pas vrucht, als hij verbonden is met de wijnstok. Dit principe geldt ook voor ons. Je kunt alleen maar de werken van Jezus doen en daaruit vrucht dragen als je verbonden bent en blijft met Jezus. Dan zul je zelf groeien en zal door jou heen het evangelie zichtbaar worden voor anderen. De wijn uit de wijnstok staat ook symbool voor het bloed van Jezus. Door Zijn bloed, Zijn offer, hebben wij genade en vergeving ontvangen. Door in Hem te blijven, dragen we eraan bij dat ook anderen dat offer, die genade en vergeving, kunnen ontdekken.

Praktische tips voor de uitwerking

  • Je kunt deze uitspraken met kinderen, tieners en jongeren behandelen (met volwassenen kan zelfs ook nog…). Het is een handig hulpmiddel om iets uit te leggen van wie Jezus is en daardoor heen wie God is. Daarnaast kun je ze gebruiken om het evangelie uit te leggen en de stappen aan te leren om God steeds beter te leren kennen en met Hem te leven.
  • Je kunt elke uitspraak om de beurt behandelen en bijvoorbeeld tijdens één week of maand centraal zetten, thuis, in de kinderclub of jeugdgroep, in de klas of in de kerkdienst. Hang de betreffende uitspraak die week ergens op of laat hem een aantal keer terugkomen.
  • De thema’s lenen zich er goed voor om je ‘les’ te ondersteunen met een voorwerp (brood, lamp, deur, druivenplant, etc.).
  • Probeer de kinderen of jongeren zelf aan het denken te zetten. Bedenk vooraf een aantal vragen of opdrachten die je kunt geven. Laat ze elkaar aanvullen of scherpen, voorkom dat je zelf al snel het woord en de ‘conclusie’ overpakt.
  • Maak elk thema concreet en toepasselijk op hun eigen dagelijks leven. Hoe kunnen zij (praktisch) groeien in ‘leren, zien, volgen, et cetera’?
  • Je kunt als introductie op dit thema starten met de opdracht om de kinderen of jongeren zichzelf te laten beschrijven met behulp van een blad waar je zeven keer ‘Ik ben….’ op hebt geschreven.
  • Zorg voor een blijvende reminder aan deze lessen, door bijvoorbeeld een poster op te hangen met de zeven uitspraken.

 

PDF versie (deze mag je downloaden en verspreiden)