Loverboys

Loverboys zijn jongens die jonge, kwetsbare meisjes met verleidingstactieken inpalmen met maar één doel: geld aan hen verdienen door ze in de prostitutie te krijgen en/of aan te zetten tot drugssmokkel, diefstal, leningen of fraude. Seksueel geweld tegen jongeren en exploitatie van minderjarigen in de prostitutie zijn vormen van kindermishandeling. We spreken in dit artikel over meisjes als slachtoffer van loverboys. Jongens kunnen echter ook slachtoffer zijn. Daar gaan we hier niet verder op in, al is bepaalde informatie uit dit artikel waarschijnlijk ook in die situatie van toepassing.

Een loverboy gaat slim en meedogenloos te werk. Overigens is hij niet altijd zelf degene die het contact met een meisje legt, hij zet soms andere meiden in om dat in zijn plaats te doen. Deze meiden, ook wel lovergirls genoemd, zijn vaak zelf slachtoffer van de loverboy. Door andere meisjes ‘aan te leveren’ verdienen zij meer geld en hoeven ze zelf minder prostitutiewerk te doen. Loverboys zijn regelmatig onderdeel van grotere loverboy-circuits of netwerken van mensenhandel.

 

Dader en slachtoffer

In het algemeen zijn loverboys mannen tussen 20 en 30 jaar met een relatief laag opleidingsniveau of een niet afgeronde opleiding. Ze zijn vaak op jonge leeftijd begonnen met het plegen van strafbare delicten (met name gewelds- en vermogensdelicten) en bekend bij de politie. Ze achten zichzelf niet verantwoordelijk voor wat ze doen, maar wijten hun gedrag aan omstandigheden of aan anderen. Ze zijn sociaal vaardig, zeer manipulatief, kennen geen schuldgevoelens en hebben weinig respect voor vrouwen. Ze worden gedreven door een streven naar aanzien, macht en geld (bron: ‘Loverboys en hun slachtoffers’, Universiteit Twente, 2011).

Slachtoffers staan in het algemeen bekend als kwetsbare meisjes met een laag zelfbeeld uit een problematische achtergrond (gezinsproblematiek of een onveilige omgeving). Loverboys spelen in op hun behoefte aan liefde en aandacht. Meisjes die een verleden van misbruik hebben, zijn extra kwetsbaar voor loverboys.

 

Werkwijze

Vroeger zochten loverboys hun slachtoffers uit op plaatsen waar veel potentiële slachtoffers zijn: in de buurt van scholen, in winkelcentra of bij uitgaansgelegenheden. De laatste jaren is hun werkterrein voor een groot deel verschoven naar internet en sociale media. Vroeger besteedden de loverboys relatief veel tijd en aandacht aan het winnen van het vertrouwen van zijn slachtoffer. Tegenwoordig gaan ze sneller over tot dwang en geweld om hun slachtoffer te werk te stellen. Alhoewel de werkwijze van loverboys varieert, zijn er verschillende fasen te onderscheiden die meestal plaats vinden.

 1. Grooming 

De loverboy zoekt naar potentiële slachtoffers en probeert met hen in contact te komen. Dit doet hij door een aantrekkelijk profiel aan te maken op sociale media en daar te speuren naar slachtoffers. Of hij laat zich zien rond plekken als schoolpleinen, winkelcentra of uitgaansgelegenheden.

2. Versieren/inpalmen 

De jongen zoekt contact met zijn slachtoffer (digitaal soms met veel meisjes tegelijk) en probeert haar te versieren en indruk op haar te maken. Hij sluit aan bij haar belevingswereld en toont begrip voor haar gevoelens. Hij geeft haar het gevoel dat hij haar begrijpt, van haar houdt en voor haar kan zorgen, eventueel met cadeaus. Het doel is dat het meisje hem vertrouwt en, als het lukt, verliefd op hem wordt.

3. Afhankelijk maken

Het slachtoffer wordt verliefd en de loverboy zal steeds meer tijd en aandacht naar zich toe trekken. Geraffineerd weekt hij haar los van haar familie en vrienden en maakt haar meer en meer van hem afhankelijk. Deze fase kan bij digitaal contact heel snel verlopen.

 4. Seksuele contacten

Er ontstaat seksueel contact tussen slachtoffer en dader. Vrijwillig, of onder dwang/manipulatie. Dit kan fysiek contact zijn, of de dader vraagt zijn slachtoffer om seksuele beelden via haar webcam of mobiel.

5. Grenzen verleggen 

De loverboy vraagt zijn slachtoffer steeds verder te gaan in het seksueel contact. In de relatie zal seksualiteit een steeds grotere rol spelen. Eventueel door het delen van pornomateriaal, te praten over allerlei zaken of het meisje in contact te brengen met meiden die al in de prostitutie werken. Het meisje verlegt haar grenzen steeds verder. De loverboy verzamelt (beeld)materiaal waarmee hij zijn slachtoffer onder druk kan zetten.

6. Aanzetten tot prostitutie 

Met manipulatie, dwang, geweld of door een beroep te doen op de loyaliteit van het meisje, dwingt hij haar dingen voor hem te doen.

7. Exploitatie 

De dader intimideert en chanteert het slachtoffer om voor hem te werken als prostituee, mee te werken aan drugshandel, leningen af te sluiten of auto’s en abonnementen op haar naam te zetten. Ze realiseert zich dat ze in de problemen zit, maar durft uit angst of schaamte niet weg te gaan.

 

Waarom trapt een meisje in deze val?

God heeft mannen en vrouwen niet hetzelfde gemaakt. Door de Bijbel heen zie je regelmatig hoe de verschillende behoeften van een man en een vrouw concreet benoemd worden. In Efeziërs 5: 25-29 lezen we over de behoefte van de vrouw en de daarbij horende opdracht aan haar man:

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.”

Kort samengevat heeft een vrouw een groot verlangen om van haar man (of vriend) te ervaren dat hij haar mooi vindt, dat hij haar koestert, dat zij de belangrijkste voor hem is, dat hij niet zonder haar kan en wil, dat hij graag bij haar is en dat hij haar voedt, koestert, beschermt. Dit is PRECIES waar een loverboy op inspeelt. Met zijn charmes, tijd, aandacht en eventueel cadeaus geeft hij haar het gevoel dat hij haar zo ziet. Ze wordt overladen met liefdesuitingen en zo gevoelsmatig steeds bevestigd van zijn liefde. Bij het meisje zal, zeker in geval van verliefdheid, het verlangen groeien om deze ‘liefde’ te beantwoorden. De loverboy zal dan een beroep doen op de wederkerigheid in de relatie en heeft haar in de positie gemanoeuvreerd waarin hij veel van haar kan eisen. Vervolgens zijn druk, manipulatie en geweld de laatste middelen die hij tot zijn beschikking heeft om haar daar te krijgen waar hij haar hebben wil.

 

Loverboy problematiek voorkomen

Kinderen kunnen vanaf groep 7-8 al voorbereid worden op de werkwijze en problematiek van loverboys. Hoe beter zij op de hoogte zijn, hoe eerder zij signalen van loverboys zullen herkennen. Er zijn verschillende programma’s en interventies voor ontwikkeld, die met name op scholen gegeven kunnen worden.

Daarnaast is het onmisbaar om kinderen en jongeren mediawijs te maken. Hoe bescherm je je profiel, welke foto’s plaats je, welke gegevens zet je van jezelf online, en dergelijke. Daar hangt ook mee samen: wie vertrouw je? Hoe weet je of iemand te vertrouwen is? Met wie sluit je vriendschap? In Spreuken 20: 11 staat ‘Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is’. Mooie woorden en cadeautjes zijn geen basis om te kunnen bepalen of iemand zuiver en oprecht is. Dat blijkt uit zijn handelen. Hoe spreekt hij over mensen? Hoe verdient hij zijn geld? Hoe gaat hij om met zijn familie? Hoe gaat hij om met anderen? Is hij betrouwbaar in kleine dingen?

Zowel jongens als meisjes het nodig om te weten uit welke kenmerken een goede relatie bestaat. Hoe onderscheid je ware liefde van bedrog? Hoe bouw je een goede relatie? Hoe moet je omgaan met intimiteit en seksualiteit?

Tenslotte helpt het als kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, mensen om zich heen hebben op wie ze terug kunnen vallen, ook wanneer ze verkeerde keuzes hebben gemaakt of in de problemen zitten. Bijna iedereen maakt wel eens heftige dingen mee en iedereen doet wel eens iets doms. Ze moeten weten hoe ze dat kunnen voorkomen, maar óók hoe ze het op kunnen lossen als er toch iets verkeerd gaat. Vallen is één ding, maar je moet wel weer opstaan, anders zak je steeds dieper weg. Dat moeten we ze ook meegeven en handvatten om dat te doen.

 

Signalen van loverboy problematiek

Onderstaande signalen kunnen een indicatie zijn dat een meisje slachtoffer is van een loverboy. Ga nooit af op één signaal, maar probeer zorgvuldig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

 • Ze heeft geen vriendinnen of de vriendenkring verandert plotseling.
 • Ze kleedt zich uitdagend.
 • Ze spijbelt van school.
 • De schoolresultaten gaan achteruit.
 • Ze vertoont opeens ander gedrag.
 • Ze zit veel achter de computer en gedraagt zich geheimzinnig.
 • Ze is opeens veel buiten en blijft dan lange tijd weg.
 • Ze maakt thuis veel ruzie.
 • Ze komt niet op tijd thuis.
 • Ze loopt weg van huis.
 • Ze heeft meerdere mobiele nummers tot haar beschikking.
 • Ze gebruikt drugs of alcohol.
 • Ze is gejaagd.
 • Ze ontwijkt gespreksonderwerpen die over seks en erotiek gaan.

Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

Tips wanneer je loverboy problematiek signaleert

 • Zoek contact met een advies- of meldpunt voor loverboy problematiek. Deze zijn regionaal georganiseerd. Je kunt ook contact opnemen met CoMensha (www.comensha.nl).
 • Zoek contact met het slachtoffer en ga in gesprek. Check of jouw vermoedens juist zijn. Het is natuurlijk afhankelijk van de reactie van het slachtoffer wat je kunt bereiken. Laat duidelijk merken dat er een weg uit is, geef telefoonnummers en websites door van hulporganisaties. Bel eventueel samen naar de politie of naar een advies- en meldpunt voor slachtoffers van loverboys.
 • Beloof geen geheimhouding, maar wees wel zorgvuldig en transparant met wie je welke informatie deelt. Wees je ervan bewust dat de loverboy of zijn netwerk consequenties kunnen verbinden aan bekendmaking van de situatie.
 • Een loverboy zal zijn slachtoffer willen isoleren van haar omgeving. Zorg dat het contact tussen jou en het slachtoffer aan blijft. Blijf berichtjes sturen. Laat haar weten dat je er voor haar wilt zijn.
 • Wees betrouwbaar: doe wat je zegt en zeg wat je doet.
 • Het slachtoffer of de ouders kunnen in gesprek gaan met zorgcoördinator van school, het Centrum Jeugd en Gezin of met de politie.
 • Wanneer er inderdaad sprake is van een loverboy, laat het slachtoffer dan aangifte doen.
 • In geval van nood, bel met 112 of 0900 8844 (lokaal politiebureau).
 • Zorg voor naleving van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Laat iemand nooit achter in een hulpeloze toestand.
 • Het hersteltraject na slachtoffer van een loverboy te zijn geweest kan pittig zijn. Nazorg en ondersteuning zijn nodig om te voorkomen dat iemand terugvalt en opnieuw slachtoffer wordt van een loverboy.

 

Meer informatie