Algemene Voorwaarden

Gevestigd te Zaltbommel
Versie geldig vanaf 16 februari 2015

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij hierna uitdrukkelijk anders is vermeld, van toepassing op elk aanbod van Raise Up en op iedere tussen Raise Up en een afnemer tot stand gekomen overeenkomst, ongeacht of sprake is van de koop/afname (en levering) van een product of de afname (en levering) van een dienst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Raise Up. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de in deze algemene voorwaarden opgenomen leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Raise Up behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd daarvan te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Raise Up erkend.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Raise Up bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of binnen een schriftelijk overeengekomen andere leveringstijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen sprake is van vertraging, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer daarvan binnen 30 kalenderdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Raise Up zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Raise Up geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite van Raise Up genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier van Raise Up tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de internetsite van Raise Up zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 1. Bedenk- en zichttermijn, herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een (consumenten)koop op afstand (artikelen 7:46a tot en met 7:46j BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op de dag van levering van het door de afnemer gekochte. De afnemer is gehouden om binnen de termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het gekochte Raise Up schriftelijk, door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze, te melden dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, alvorens over te gaan tot terugzending daarvan. Het Modelformulier voor herroeping is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden.

Indien de afnemer niet schriftelijk binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst bij Raise Up heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop tot stand gekomen.

Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 kalenderdagen na ontvangst aan Raise Up retourneren, conform de door Raise Up verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Raise Up zich het recht voor om de waardevermindering bij de afnemer in rekening te brengen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Raise Up binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 kalenderdagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer door Raise Up gerestitueerd.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

   • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst of een afgebakend gedeelte daarvan.
   • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
   • goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
   • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
   • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
   • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld producten die snel kunnen bederven of verouderen.
   • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.
 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Raise Up, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Raise Up. Raise Up houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan Raise Up hebt verstrekt. Zie onze Disclaimer en Privacy Policy.

5.2 Raise Up respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig het bepaalde in onze Privacy Policy.

5.3 Raise Up maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies aan de hand waarvan u uw gegevens desgewenst van deze lijst kunt verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 Raise Up staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Raise Up, fabrikant, leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens Raise Up kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Raise Up) deze gebreken binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Raise Up te melden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Raise Up gegrond worden bevonden, zal Raise Up de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Raise Up bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Raise Up) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Raise Up gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Raise Up voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsook vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Raise Up is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daaraan grenzende (bewuste) roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Raise Up in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Raise Up en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer, behoudt Raise Up zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Raise Up slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Raise Up gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Raise Up kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Raise Up en een afnemer komt tot stand nadat een opdracht of bestelling door Raise Up op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Raise Up behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op de internetsite van Raise Up gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot betaling van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1    Raise Up is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Raise Up behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Raise Up alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3    Raise Up behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Raise Up gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4    Indien Raise Up bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1    Raise Up is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd aanwenden van de door haar geleverde producten en/of diensten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1    Eigendom van alle door Raise Up aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Raise Up zolang de afnemer de vorderingen van Raise Up uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Raise Up wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2    De door Raise Up geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Raise Up of een door Raise Up aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Raise Up haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Raise Up zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Raise Up.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1       Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2     Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Raise Up en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij Raise Up er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechtbank binnen het arrondissement waarin de koper woonachtig is.

Algemene Voorwaarden Raise Up

Modelformulier van herroeping
N.B. Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u artikelen wilt retourneren of een overeenkomst wilt herroepen.